Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Actievoerder: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of een groep die een donatie actie aanmaakt op de website Doneerveilig.nl;
 4. Donateur: Een persoon, groep of organisatie die een geldbedrag stort voor een donatie actie;
 5. Donatie: Schenking van een geldbedrag (bijdrage), zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat;
 6. Donatie actie: Een actie/campagne die de actievoerder aanmaakt om geld in te zamelen voor een specifiek doel;
 7. Platform: Doneerveilig.nl is een online (crowdfunding)platform. Het platform kan gebruikt worden om geld in te zamelen voor een specifiek doel. Dit kan een doel voor de actievoerder zelf zijn of voor een ander;
 8. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Kosten: de transactiekosten bedragen € 0,84 per donatie en 6% (excl. 21% btw) platformbijdrage over de geschonken bijdrage;
 11. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Doneerveilig.nl
E-mailadres: info@doneerveilig.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer, actievoerder en donateur;
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de algemene voorwaarden aan de actievoerder en donateur beschikbaar gesteld. Dit kan via een directe online link naar de algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
 3. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en opmaak van de website en het donatieplatform liggen bij Doneerveilig.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, van Doneerveilig.nl;
 4. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4 – Toegang tot het platform en aansprakelijkheid van Doneerveilig.nl

 1. Bij het maken van een (donatie)actie gaat de actievoerder akkoord met de algemene voorwaarden;
 2. De actievoerder is minimaal 18 jaar, mocht hij/zij jonger zijn dan hoort de actievoerder schriftelijk toestemming te hebben van zijn/haar ouder of verzorger;
 3. De donatie actie zal openbaar zijn op het internet. Dit houdt in dat deze pagina door iedereen bezocht kan worden;
 4. Om een donatie actie te beginnen maakt de actievoerder een account aan op dit platform. Dit account is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden;
 5. Het is niet toegestaan om meer dan één account te hebben per actievoerder. Een actievoerder kan via dit account wel meerdere (verschillende) donatie actie aanmaken. Wanneer blijkt dat de actievoerder meerdere accounts heeft op dit platform, behoudt Doneerveilig.nl het recht om deze accounts te verwijderen;
 6. De actievoerder is zelf verantwoordelijk wat hij/ zij publiceert bij zijn/haar donatie actie. De actievoerder mag deze informatie tijdens de donatie actie bijwerken;
 7. Doneerveilig.nl houdt het recht om een donatie actie te weigeren;
 8. Het is niet toegestaan om campagnes te starten voor activiteiten omtrent: terrorisme, geweld, kansspelen, erotiek, illegale (verdovende) middelen, leningen en campagnes ter ondersteuning van discriminatie.
 9. Het is niet toegestaan om activiteiten te starten die betrekking hebben tot hoog- risico landen. Activiteiten welke betrekking (noch de schijn hiervan hebben) op deze landen zullen niet geaccepteerd worden.
 10. De actievoerder is woonachtig in Nederland of België;
 11. Voertaal op Doneerveilig.nl is Nederlands;
 12. De actievoerder is verantwoordelijk voor het instellen van een deugdelijk wachtwoord. Hij/zij dient dit wachtwoord geheim te houden. Doneerveilig.nl is niet aansprakelijk bij het verlies van dit wachtwoord. Op het moment dat de actievoerder denkt dat zijn/haar wachtwoord in handen is gevallen van onbevoegden, laat hij/zij dit zo snel mogelijk aan Doneerveilig.nl weten;
 13. De actievoerder mag zich niet voordoen als iemand anders. Dit betekent dat hij/zij niet onder een andere naam een donatie actie mag aanmaken. Uiteraard mag de actievoerder wel een donatie actie aanmaken voor een wens van een ander, maar dient hier wel zijn eigen naam voor te gebruiken;
 14. De informatie op de pagina van de donatie actie mogen niet op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
 15. Het platform Doneerveilig.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat het platform is uitgegaan van door (of namens) actievoerder of donateur verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;
 16. Doneerveilig.nl behoudt het recht om extra informatie op te vragen, om duidelijker beeld te krijgen van de actie en de actievoerder;
 17. Doneerveilig.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door het niet of niet volledig functioneren van het platform;
 18. Doneerveilig.nl behoudt het recht om de donatie actie van de actievoerder te promoten via diverse kanalen.
 19. Personen welke een actie starten dat (enige) betrekking heeft tot activiteiten in het buitenland (zowel binnen de EU als buiten de EU) dienen aanvullende informatie te vermelden: zo moet er vermeld worden waar het geld voor nodig is, de uiteindelijke bestemming in het buitenland en de periode van de activiteit. Indien dit incompleet is, noch onduidelijk, wordt hier adequaat tegen opgetreden. Er mag alleen een actie gestart worden voor een doel. Dit moet een doel zijn dat past binnen de (Nederlandse-maatschappelijke) normen, zoals: bekostigen van een studiereis, het doen van vrijwilligerswerk en het maken van een wereldreis. Het is niet toegestaan om campagnes te starten voor activiteiten omtrent: terrorisme, geweld, kansspelen, erotiek, illegale (verdovende) middelen, leningen en campagnes ter ondersteuning van discriminatie (zoals hierboven al is omschreven).
 20. Doneerveilig.nl behoudt het recht om deskresearch uit te voeren naar doelen en gebruikersprofielen. Indien hier twijfel over ontstaat n.a.v. dit onderzoek, wordt hier tegen op getreden (ongeacht de persoon voldoet aan de eisen volgens de algemene voorwaarden).

Artikel 5 – Uitbetaling van de donaties

 1. Doneerveilig.nl maakt de donaties na verekening van de kosten elke 2ewerkdag van de maand over naar het opgegeven rekeningnummer van de actievoerder (uitgezonderd van feestdagen). Afhankelijk van de bank van de actievoerder duurt het hierna 1 á 2 werkdagen voordat het op de bankrekening van de actievoerder staat;
 2. De actievoerder is zelf verantwoordelijk om het juiste rekeningnummer in te voeren bij het aanmaken van een donatie actie/account. Dit rekeningnummer gebruikt Doneerveilig.nl om het bedrag van de donaties naar over te maken;
 3. De actievoerder dient de juiste tenaamstelling, passend bij het rekeningnummer in te voeren. Wanneer de tenaamstelling niet overeenkomt, behoud Doneerveilig.nl het recht om de donaties retour te sturen aan de donateurs;
 4. De actievoerder dient ter verificatie van het rekeningnummer € 0,01 cent over te maken welke per e-mail wordt verzonden bij het ophalen van de eerste donaties;
 5. Wanneer een actievoerder meer als € 1500 ophaalt, wordt een ID-check gedaan. Dit om de veiligheid van het platform te garanderen.
 6. De actievoerder dient een Nederlands- of Belgisch rekeningnummer op te geven;
 7. De actievoerder dient de uitgekeerde donaties alleen te gebruiken voor het doel van de donatie actie.

Artikel 6 – Donaties

 1. De donateur is minimaal 18 jaar, mocht dit niet zo zijn, dan hoort de donateur schriftelijk toestemming te hebben van zijn/haar ouder of verzorger;
 2. De donateur kan doneren zonder een account aan te maken op het platform;
 3. De donateur heeft de keuze om anoniem te doneren. Hierdoor is zijn/haar naam niet zichtbaar voor de actievoerder. Het doneerbedrag is wel zichtbaar;
 4. Het donatiebedrag mag niet hoger zijn dan € 1500 per donateur. Indien het bedrag hoger is, wordt het resterende bedrag teruggestort op het rekeningnummer waarvan het bedrag afkomstig is.
 5. De donatie is openbaar en te zien op de pagina van de donatie actie;
 6. Een donatie is onherroepelijk en zonder directe tegenprestatie;
 7. Alle donaties worden na elke 2e werkdagdag van de nieuwe maand dagen na aftrek van de kosten overgemaakt naar het rekeningnummer van de actievoerder;
 8. De donatie actie wordt op eigen initiatief door de actievoerder opgezet.
Deel deze actie op social media