Help for helping myself

*English below*

 

Beste vrienden en geliefden: Vaak komen mensen in de schulden door een opeenstapeling van dingenen ik dacht dat mij dat nooit zou overkomen. Tot op het moment dat het dat wel deed. Door ziekte en werkloosheid stapelde het voor mij op tot ik op een punt kwam dat ik niet meer door die stapel heen kon kijken, niet meer kon zien wat erachter lag.

 

Een eetstoornis is niet niks. Ik probeerde de leegte die duidelijk in mijn hoofd en hart zat en niet in mijn buik, te voeden met geld wat ik niet had. Creditcards werden aangeschaft die ik niet kon afbetalen. Hoe een mentale ziekte de overhand kon nemen had ik me nooit kunnen voorstellen. Ik leefde constant in angst en stress. Ik durfde het niemand te vertellen, mijn ouders wisten maar de helft en een groot deel van mijn familie weet dit tot op de dag van vandaag niet. Uiteindelijk vormde deze mentale stress voornamelijk een financiële stress die opliep tot 6.000 euro. Mijn heling heeft mijn hele zijn op zijn kop gezet op een positieve manier. Ik ben gezond maar achtergelaten met een schuld.

 

Ik probeer altijd de beste versie van mijzelf te zijn voor anderen. Om hun te helpen. Ook als dat ten koste gaat van mij zelf (en in mijn geval ook ten koste van mijn geld.) “Loretta-Delores je moet gaan leren nee zeggen om een burn-out te voorkomen!” werd mij door meerdere mensen verteld. Ik heb hiervan geleerd. Nee zeggen en financieel je grens aangeven bij anderen is moeilijk. Je stelt andere teleur of je kwetst iemand. Dat waren mijn gedachtes. Maar wat ik heb geleerd uit ervaring is dat je dit soms moet doen om voor jezelf te kunnen kiezen, voordat je jezelf kwetst of teleurstelt. En verrassend genoeg zullen mensen die grens respecteren en accepteren.

 

Ik heb een geweldig aanbod gekregen om zes maanden in Spanje te wonen en werkzaam te zijn als fotograaf voor een geweldig project binnen een vrouwelijke gemeenschap. Ze willen mij, voor mijn foto’s. Ik voel in elke hoek van mijn hart, geest en ziel dat ik niets liever wil dan dit. Om dit realiteit te laten worden, moet ik eerst mijn schuld hebben afbetaald.

 

Ik heb de laatste maanden geleerd dat het oké is om te ontvangen van de wereld, van anderen, om terug te krijgen. Want je bent het waard, ik ben het waard. Ik vind het heel moeilijk maar ik vraag aan al mijn familie, vrienden en online volgers om 1 of 2 euro te doneren om met een beetje hulp, die stapel schulden waar ik niet meer doorheen kan kijken, naar beneden krijg.

 

Zo lang als dat ik op deze prachtige aarde woon, zal ik altijd anderen helpen, maar wat uiteindelijk belangrijk is, is dat je ook jezelf wil helpen.

 

Al mijn liefde,

 

Loretta-Delores

 

 

 

 

Dear friends and loved ones: Often people get into debt by an accumulation of things and I thought that would never happen to me. Until the moment it did. Due to illness and unemployment, it accumulated for me until I reached a point where I could no longer look through that pile of debts and see what was behind it.

 

An eating disorder is not nothing. I tried to feed the void that was clearly in my mind and heart and not in my stomach with money I didn’t have. Credit cards were purchased that I could not pay off. I could never have imagined how a mental illness could prevail. I constantly lived in fear and stress. I didn’t dare telling anyone, my parents knew only half and a large part of my family still does not know about this. Ultimately, this mental stress mainly constituted a financial stress that amounted to 6,000 euros. My healing has turned my whole being around in a positive way. I am healthy but left with a debt.

 

I always try to be the best version of myself for others. To help them. Even if that is at the expense of myself (and in my case also at the expense of my money.) “Loretta-Delores you have to learn to say no to prevent a burnout!” I was told by several people. I learned from this. Saying no and declaring your boundaries financially to others is difficult. You’ll disappoint others or you hurt someone. Those were my thoughts. But what I have learned from experience is that you sometimes have to do this to be able to choose for yourself before you end up hurting or disappointing yourself. And surprisingly enough people will respect and accept that boundary.

 

I got an amazing offer to come and live in Spain for six months and to work as a photographer for a great project within a female community. They want me, for my photos. I feel in every corner of my heart, mind and soul that I want nothing more than this. For this to become a reality I must first have paid off my debt. 

 

I have learned in recent months that it is okay to receive from the world, from others, to get back after giving so much. And it is ok to ask for a bit of help. Because you are worth it, I am worth it. I find it very difficult, but I ask to all my family, friends and online follower to donate 1 or 2 euros so with a little help, that I can get that pile of debts that I can’t see through anymore down.

 

As long as I live on this beautiful earth, I will always help others. But what is important, is that you also end up helping yourself.

 

All my love,

 

Loretta-Delores

 

Geen update beschikbaar.
Deel deze actie op social media